Minnie Pwerle(Utopia Station, Australia, 1920 - 2006)

Exhibited at

SmithDavidson Gallery