Ludolf Backhuysen(Emden, 1630 - Amsterdam, 1708)

Exhibited at

Renialme BV